search
Sök
menu
Meny
Sök

Samverkan kring barn och unga

Ungdomar som går på gångväg. 

Foto: Mikael Nyander

Här finns information om hur kommun och region samverkar i olika grupperingar, för att driva frågor som gynnar barn och unga i Jönköping.

Samarbetsorgan för barn och ungdom (SBU)

Samarbetsorganet för barn och ungdom, SBU, består av representanter från politik- och chefsnivå inom kommun och region. SBU leder och samordnar övergripande frågor kring barn och unga. SBU är ansvariga för den handlingsplan kring barn och ungas psykiska, fysiska och sociala hälsa som finns till stöd för samverkansarbetet i Jönköpings kommun. Arbetet i SBU utgår också från överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län kring barns och ungas hälsa. En överenskommelse som revideras årligen.

Ordförande i SBU är Andreas Persson, kommunalråd.

Protokoll från möten i SBU och BBU

Beredningsgrupp för barn och ungdom (BBU)

BBU bereder och verkställer frågor kring barn och unga, på uppdrag av SBU.

Ett antal fastställda indikatorer för barns och ungdomars psykiska hälsa följs upp. Andra exempel på frågor är lägerverksamhet, samarbete vid riskhelger, fortbildningsinsatser, skolavslutningsarrangemang m.m.

BBU har representanter från kommun, regionen och polis.

Ordförande i BBU är Susanne Törnvall, samordnare för samverkan, utbildningsförvaltningen.

Protokoll från möten i SBU och BBU

Lokala samverkansgrupper (LSG) och samverkansgrupp för gymnasieskolan (SGG)

LSG finns för åtta områden i kommunen. I varje LSG finns lokala representanter för skolor, socialtjänst, kultur- och fritidsförvaltning och regionen. Dessutom ingår personal med nära relationer till barn och unga i resp. område - fältsekreterare, fritidsledare, områdespoliser m.fl.

På gymnasienivå finns en gemensam grupp, SGG med motsvarande representation.

LSG/SGG har fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete, ungdomsinflytande m.m.

Nätgrupper - fritidsledare, fältsekreterare och skolkuratorer

Nätgrupper finns på kommunens högstadieskolor och har i uppdrag

  • att tidigt upptäcka och åtgärda problem bland barn och unga på området
  • att vid behov arbeta med strukturella, förebyggande och hälsofrämjande insatser
  • att göra en lokal analys av en årlig ANDTS-undersökning (alkohol, narkotika, doping och tobak) och lämna åtgärdsförslag till LSG.

Kommunens samverkan med regionen

Region Jönköpings län och länets 13 kommuner samverkar i olika frågor inom området barn och unga. Strategigrupp barn och unga, inom regionens ledningssystem för samverkan, beslutar om vilka utvecklingsområden som ska ingå i handlingsplanen för samverkan för barn 0-18 år. Under strategigrupp barn och unga finns tre arbetsgrupper i länet med chefsrepresentanter från elevhälsa, socialtjänst samt och hälso- och sjukvård. Jönköpings kommun tillhör arbetsgrupp barn och unga norr, ABUN.

Handlingsplan för samverkan

Jönköpings kommun samverkar kring barns och ungdomars fysiska, psykiska och sociala hälsa.

Arbetet med samverkan runt barns och ungas hälsa fokuserar på samverkan mellan olika kommunala verksamheter och regionens hälso- och sjukvård med syfte att förbättra barn och ungas livssituation i Jönköping.

Sedan 2011 finns det treåriga handlingsplaner som följs upp och utvärderas kontinuerligt. Under juni 2020 antogs en ny plan för perioden 2020–2023: ”Samverkan fysisk, psykisk och social hälsa – barn och unga i Jönköpings kommun Handlingsplan 2020–2023”.

Handlingsplanen följs upp och utvärderas kontinuerligt.

pdf: Handlingsplan 2020-2023 Pdf, 1.6 MB. (Pdf, 1.6 MB)

Indikatorer för att följa barn och ungas hälsa

Samarbetsorgan för barn och ungdom, SBU, följer sedan flera år tillbaka årligen upp indikatorer som visar på förändringar i barns och ungas livsvillkor och psykiska, fysiska och sociala hälsa.

Indikatorerna är:

  • Skolresultat
  • Skolnärvaro
  • Tandhälsa
  • ANDTS
  • Hälsosamtal

Till hjälp för att utvärdera hur barn och unga i Jönköpings kommun upplever sin situation finns också några regelbundet återkommande enkäter och undersökningar såsom ANDTS, Folkhälsoenkät Ung, Ung livsstil och brukarenkät i skolan.

Samordnad individuell plan (SIP)

En samordnad individuell plan, SIP, är en plan där man samordnar de insatser som ges av flera verksamheter.

När någon har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård ska man göra en SIP om den som berörs av insatserna vill det. Det regleras i socialtjänstlagen (2 kap 7 § SoL) och i hälso- och sjukvårdslagen (16 kap 4§ HSL).

SIP-möte

I Jönköpings län finns en överenskommelse att även skolan ska ingå i SIP. Den verksamhet som ser ett behov av att insatser behöver samordnas ska kalla till ett SIP-möte.

SIP-mötet resulterar i en SIP om man kommer fram till att insatser behöver samordnas. Barnet/den unge och dess vårdnadshavare är huvudpersoner i sammanhanget, de är med på mötet och ska ha original-SIP:en. Alla verksamheter som är med vid mötet får kopia av planen.

När man upprättar en SIP ska man också bestämma när den ska följas upp.

KONTAKT

Susanne Törnvall
Samordnare för samverkan och ordförande i BBU
Tfn 036-10 29 50

Ulrika Martinsson
Processamordnare, utbildningsförvaltningen
Tfn 036-10 68 61

Caroline Törnkvist
Processamordnare, socialtjänsten
Tfn 036-10 64 56