Granskning, Ändring och upphävande av detaljplaner för Attarp 2:689 m.fl., Bankeryd

Syftet med ändringarna av byggnads- och detaljplanerna är att ändra huvudmannaskapet från enskilt till kommunalt för allmänna platser i Bankeryd

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram förslag till ändring och upphävande av byggnads- och detaljplaner för Attarp 2:689 m.fl. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget.

Syftet med ändringarna av byggnads- och detaljplanerna är att ändra huvudmannaskapet från enskilt till kommunalt för allmänna platser i Bankeryd. Delar av den allmänna platsmarken som inte är utbyggda enligt planerna och/eller där kommunen inte i nuläget ser något behov av att berörd del ska vara allmän plats nu eller i framtiden föreslås också upphävas. En byggnadsplan (akt. 06-BAD-951) föreslås också upphävas helt.

Stadsbyggnadsnämnden finner utifrån den kännedom som finns idag och med hänsyn till planförslagens omfattning, att ett genomförande av planerna inte kommer medföra en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap§11-18 miljöbalken (1998:808).

Förslaget avviker inte från gällande översiktsplan.

Granskning

Detaljplanen finns i kommunens utställningshall under granskningstiden 2022-10-31 till 2022-12-16, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping (öppet: mån-fre 08.00-17.00) samt på kommunens webbplats: www.jonkoping.se/detaljplaner Länk till annan webbplats.

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 16 december 2022. Ange diarienummer 2020:432 samt aktbeteckning för den eller de planer dina synpunkter berör vid ev yttrande. Lämna ditt yttrande antingen via det digitala formuläret nedan, via epost till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress. Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Publicerad: