search
Sök
menu
Meny

Granskning, Bottnaryds prästgård 1:52, Jönköpings kommun

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra byggnation av cirka 30 nya bostäder.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Bottnaryds prästgård 1:52 m.fl. Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för bostadsändamål. Föreslagen byggnation medför ca 1000 m2 byggnadsarea, ca 30 nya lägenheter. Bostäderna planeras bli hyresrätter och bestå av ett flerbostadshus samt radhus. Efter samrådet har bl.a. volymen på flerbostadshuset ändrats och fler reglerande planbestämmelser lagts till på detaljplanens norra del.

Granskning

Planhandlingarna finns tillgängliga för granskning under perioden 24 juni – 2 september 2020 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 07.45-16.00.

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 2 september 2020. Ange diarienummer Stbn/2015:210 vid ev yttrande. Lämna ditt yttrande antingen via det digitala formuläret via länken nedan, via epost till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress. Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 1, 2021
Antagande: Kvartal 4, 2020
>> Granskning: 24 juni - 2 september 2020
Samråd: 6 november 2019 - 6 januari 2020


Publicerad: 2020-06-29 14.58