search
Sök
menu
Meny

Granskning, Detaljplan för del av Åsen 1:2 m.fl., Övre Mariebo/Åsen, Jönköpings kommun.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten och lämpligheten för bostadsändamål, vård och omsorgsboende, skola, idrottsanläggning och centrumverksamhet samt bebyggelsens omfattning och utformning.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för del av Åsen 1:2 m.fl. Efter samrådet har områdets delats in i flera etapper. Samrådshandlingarna beskriver ambitionen för området som helhet och i handlingarna för etapp 1 redogörs för den nu aktuella etappen.

Målsättningen är ett område med blandad bebyggelse med småskalig stadskaraktär. Bebyggelsen organiseras kring en stadsgata, ett centralt kollektivtrafikstråk. Här planeras för en blandning av boendetyper, lägenheter, radhus, villor, gruppbostäder, boende för studenter och äldre med vårdbehov, men även offentlig och kommersiell service så som skola, förskola, idrottshallar och mindre verksamhetslokaler.

Området är en fortsättning av utbyggnadsområdet Samset-Åsen och binder ihop den nya bebyggelsen med Jönköpings tätort via Mariebo. Närheten till Hedenstorps verksamhetsområde möjliggör även för korta resvägar mellan bostad och arbetsplats.

Detaljplan för del av Åsen 1:2 m.fl. etapp 1

Planområdet ligger ca 3 km väster om Jönköpings centrum mellan Mariebo och Samset.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten och lämpligheten för bostadsändamål, vård och omsorgsboende, skola, idrottsanläggning och centrumverksamhet samt bebyggelsens omfattning och utformning för att uppnå en småskalig stadskaraktär. Infrastruktur som gator och gång- och cykelvägar samt teknisk infrastruktur som vatten och avlopp och el ingår i prövningen. Syftet med detaljplanen är även att pröva möjlighet och lämplighet för natur- och parkområden.

Granskning

Planhandlingarna finns tillgängliga för granskning under perioden 22 juni – 2 september 2020 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 07.45-16.00.

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 2 september 2020. Ange diarienummer Stbn/2017:75 vid ev yttrande. Lämna ditt yttrande antingen via det digitala formuläret nedan, via epost till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress. Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Publicerad: 2020-06-29 15.00