Granskning, Detaljplan för Flahult 2:328 m.fl., Norrahammar, Jönköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för bostadsbebyggelse på Flahult 2:328, samt för att ändra planbestämmelserna på Flahult 2:343.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för bostadsbebyggelse på Flahult 2:328, samt för att ändra planbestämmelserna på Flahult 2:343 med hänsyn till de kulturhistoriska värdena och anpassa bestämmelserna efter aktuell användning av fastigheten. Syftet är också att pröva möjligheten att planlägga slänterna i området för att bevara växtligheten som både gynnar naturvärdena på platsen samt områdets stabilitet.

Stadsbyggnadsnämnden finner att utifrån dagens kännedom av projektets omfattning så kommer genomförandet av detaljplanen inte att medföra en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap§11-18 miljöbalken (1998:808).
Förslaget avviker inte från gällande översiktsplan.

Granskning

Planhandlingarna finns tillgängliga för granskning under perioden 9 januari - 3 februari 2023 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 08:00 -17.00.

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 3 februari 2023. Ange diarienummer 2016:83 vid ev. yttrande. Lämna ditt yttrande antingen via det digitala formuläret via länken nedan, via epost till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress. Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Publicerad: