search
Sök
menu
Meny

Granskning, Detaljplan för Hedenstorp 1:18 m.fl., Ulvstorp, Jönköpings kommun

Planens huvudsakliga syfte är att begränsa byggrätten i området i förhållande till områdets lokalisering, natur- och lantliga karaktär.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Hedenstorp 1:18 m.fl. Planområdet är ca 11 ha stort och beläget ca 6 km väster om Jönköpings centrum. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. Byggrätten per fastighet begränsas till 70 kvm byggnadsarea. På grund av områdets utsatta läge för trafikbuller föreslås kommunala arrendetomter upphöra och planläggas som naturmark. Nya tomtplatser kan i stället möjliggöras inom områdets mindre bullerutsatta läge.

Granskning

Planhandlingarna finns tillgängliga för granskning under perioden 24 juni – 31 augusti 2020 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 07.45-16.00.

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast måndagen den 31 augusti 2020. Ange diarienummer 2016:211 vid ev yttrande. Lämna ditt yttrande antingen via det digitala formuläret nedan, via epost till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress. Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Publicerad: 2020-06-29 14.59