Granskning, Detaljplan för Övermannen 20 m.fl., Råslätt, Jönköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för bostäder och verksamheter på Övermannen 20 m.fl., Råslätt.


Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Övermannen 20 m.fl.

Syftet med detaljplanen är pröva möjligheten att planlägga för nya bostäder, verksamheter och parkering. Planområdet omfattas av ”Planprogram för Råslätt” där ny bebyggelse prövas utifrån planprogrammets riktlinjer. I prövningen ingår även planläggning av allmän plats så som gator, torg, gång- och cykelväg samt teknisk infrastruktur.

Ett genomförande av detaljplanen innebär att befintlig verksamhetsbyggnad rivs och ny bebyggelse tillförs. Exploateringen innebär även att fastigheten får en ökad exploatering då bebyggelsen går från gräsytor och låg bebyggelse till bebyggelse i maximalt sex våningar. Detaljplanen innebär att det tillförs en blandad bebyggelse med verksamheter och bostäder vilket bidrar till en mer levande stadsdel under alla dygnets timmar. Bebyggelsen placeras intill gatan för att tydligt definiera gaturummen och entréer förläggs mot gatan vilket bidrar till ökat liv och rörelse längs stråken.

Granskning

Planhandlingarna finns tillgängliga för granskning under perioden 3 maj – 28 juni 2023 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 08.00-17.

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 28 juni 2023. Ange diarienummer 2021:368 vid ev. yttrande. Lämna ditt yttrande antingen via det digitala formuläret via länken nedan, via epost till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress. Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.