Kungörelse - Antagana detaljplaner 2021

Nedanstående detaljplaner, antagna av stadsbyggnadsnämnden har fått laga kraft från 2021-07-01 till och med 2021-12-31

  1. Detaljplan för bostäder på fastighet Hedenstorp 1:18 m.fl., Ulvstorp, antagen 2020-12-17 § 523. Laga kraft 2021-08-23
  2. Detaljplan för Slåttertiden 1 m.fl., Öxnehaga, antagen 2021-06-17 § 299. Laga kraft 2021-07-15
  3. Detaljplan för Bottnaryds Prästgård 1:52 m.fl., Bottnaryd, antagen 2021-01-21 § 18. Laga kraft 2021-09-09
  4. Ändring av detaljplan Norrahammar 28:1, Norrahammar, antagen 2021-09-23 § 419. Laga kraft 2021-10-22

Detaljplaner som fick laga kraft mellan 2021-01-01 till 2021-06-30 annonserades i Jönköpingsposten 2021-08-25 och på den digitala anslagstavlan 2021-08-31.

Enligt 14 kap plan – och bygglag (2010:900) (PBL) är kommunen skyldig att betala ersättning för skador som uppkommer till följd av beslut enligt denna lag. Vilka skador som är ersättningsgilla framgår av 14 kap 2-13 §§ PBL. Sådan talan om skada ska väckas inom två år från den dag då det beslut som talan grundas på fick laga kraft. Om det inte gäller skada hänförlig till ersättning i samband med myndighets tillträde (§2) eller ersättning när en detaljplan ändras eller upphävs (§8) för då ska talan väckas inom två år från den dag då den åtgärd som talan grundas på utfördes.


Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

STADBYGGNADSNÄMNDEN

Publicerad: