search
Sök
menu
Meny

Kungörelse - Antagna detaljplaner 2017

Nedanstående detaljplaner antagna av stadsbyggnadsnämnden har vunnit laga kraft under 2017.


 1. *Detaljplan för Ingelstorp 1:82, Järstorps-berg 1:38 m.fl. Axamosjön, Jönköpings kommun, antagen 2016-04-14 § 157. Laga kraft 2017-01-27
 2. Detaljplan för del av Månsarp 1:186, Månsarp, Jönköpings kommun, antagen 2016-12-15 § 607. Laga kraft 2017-01-16.
 3. Detaljplan för blandstad på del av Lappen 17 mfl, Munksjöstaden, Jönköpings kommun, antagen 2017-03-23 § 132. Laga kraft 2017-04-21.
 4. Ändring av detaljplan för stadsägoområdet 132 m.fl. i Ljungarums och Sofia församlingar södra infarten, Jönköpings kommun, antagen 2017-04-20 § 212.
  Laga kraft 2017-05-22.
 5. Upphävande för del av detaljplan SPL850312 (Äreporten 4), Södra Munksjön, Jönköpings kommun, antagen 2017-05-18 § 262. Laga kraft 2017-06-20.
 6. Upphävande för del av detaljplan EII580 (handel inom kvarteret Överkastet och industri inom Övertrycket 3), Södra Munksjön, Jönköpings kommun, antagen 2017-05-18 § 263. Laga kraft 2017-06-20.
 7. Ändring av stadsplan för kv Eldhärden m.fl., antagen 2017-05-18 § 264.
  Laga kraft 2017-06-20.
 8. *Detaljplan för Källängen 1 m.fl., Huskvarna, Jönköpings kommun, antagen 2017-06-15 § 336. Laga kraft 2017-07-17.
 9. Detaljplan för Önskemålet 7 m.fl., Jönköpings kommun, antagen 2017-06-15 § 334. Laga kraft 2017-07-17.
 10. Ändring av detaljplan fastställd som stadsplan för kvarteret Fågeln å Östra stadsdelen i Jönköping, Jönköpings kommun, antagen 2017-06-15 § 335.
  Laga kraft 2017-10-16.
 11. *Ändring av detaljplan för Sjöåkra 1:23, och del av 1:3, Bankeryd, Jönköpings kommun, antagen 2017-06-15 § 337. Laga kraft 2017-11-28.
 12. Detaljplan för Hyltena 1:11, Jönköpings kommun, antagen 2017-11-16 § 606. Laga kraft 2017-12-18.

*Strandskyddet har enligt PBL 4:17 och MB 7 kap ändrats i detaljplanen och kungörs härmed.

Ersättning för skador på grund av detaljplan

Stadsbyggnadsnämnden informerar om att den som lider skada av detaljplanen kan få ersättning av kommunen. Bestämmelser om detta finns i 14 kapitlet plan- och bygglagen. Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanerna måste väcka talan om det vid Mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

STADSBYGGNADSNÄMNDEN


Publicerad: 2018-01-23 14.35