search
Sök
menu
Meny
Sök

Kungörelse - Antagna detaljplaner 2020

Nedanstående detaljplaner antagna av stadsbyggnadsnämnden har fått laga kraft under 2020.


 1. Detaljplan för bostäder på del av Ekhagen 2:1., Ekhagen, antagen 2019-08-22 § 314. Laga kraft 2020-01-30
 2. Ändring för del av detaljplan Ell488 (kv Skeppet), Bymarken, antagen 2020-04-08 § 171. Laga kraft 2020-05-08
 3. Detaljplan för del av Odensjö 7:7 m.fl., Barnarp, antagen 2020-04-08 § 172. Laga kraft 2020-05-08
 4. Detaljplan för del av Vingpennan 1 m.fl., (etapp 4), Kungsängen, antagen 2020-04-08 § 174. Laga kraft 2020-05-08
 5. Detaljplan för bostäder Backen 1:141, Bankeryd, antagen 2020-05-07 § 225. Laga kraft 2020-06-04
 6. Detaljplan för Bankeryds-Torp 1:11 m.fl., (Torps gård), Bankeryd, antagen 2019-06-13 § 300. Laga kraft 2020-06-22
 7. Ändring av stadsplan: Maximum, Minnet m.fl. å Juneholm i Jönköping, (Musketören 6), Torpa, antagen 2020-06-11 § 271. Laga kraft 2020-07-09
 8. Ändring av stadsplan: Barnarpsgatan o angränsande kvarter inom södra stadsdelen i Jönköping, (Lönnen 3 och 4), söder, antagen 2020-06-11 § 270. Laga kraft 2020-07-09
 9. Ändring av Stadsplan: Månen mfl., (Månen 10 och Mångården 5), Mariebo, antagen 2020-06-11 § 272. Laga kraft 2020-07-09
 10. Detaljplan för del av Ölmstad 2:16 m.fl., Ölmstad, antagen 2020-08-20 § 323. Laga kraft 2020-09-17
 11. Detaljplan för Lekeryd 2:3 m.fl., Lekeryd, antagen 2020-03-12 § 131. Laga kraft 2020-08-27
 12. Detaljplan för del av Gräshagen 1:1, Gräshagen, antagen 2020-04-08 § 173. Laga kraft 2020-09-16
 13. Detaljplan för del av Hälsan 2 m.fl., Väster, antagen 2020-02-13 § 74. Laga kraft 2020-09-23
 14. Detaljplan för Attarp 2:425 och 2:93, Bankeryd, antagen 2020-09-17 § 382. Laga kraft 2020-10-20
 15. Ändring av detaljplan 06-JÖS-732 för fastigheten Älghuvudet 7, Strömsholm, antagen 2020-09-17 § 384. Laga kraft 2020-10-20
 16. Detaljplan för Sömnaden 6 m.fl., Huskvarna, antagen 2020-01-16 § 51. Laga kraft 2020-11-10
 17. Detaljplan för Hälsan 5 m.fl., Väster, antagen 2019-10-17 § 432. Laga kraft 2020-11-25
 18. *Detaljplan för Strandängen del av Kortebo 4:9 m.fl., (etapp 3), Strandängen, antagen 2020-11-19 § 464. Laga kraft 2020-12-18

*Strandskyddet har enligt PBL 4:17 och MB 7 kap ändrats i detaljplanen och kungörs härmed.

Ersättning för skador på grund av detaljplan

Enligt 14 kap plan – och bygglag (2010:900) (PBL) är kommunen skyldig att betala ersättning för skador som uppkommer till följd av beslut enligt denna lag. Vilka skador som är ersättningsgilla framgår av 14 kap 2-13 §§ PBL. Sådan talan om skada ska väckas inom två år från den dag då det beslut som talan grundas på fick laga kraft. Om det inte gäller skada hänförlig till ersättning i samband med myndighets tillträde (§2) eller ersättning när en detaljplan ändras eller upphävs (§8) för då ska talan väckas inom två år från den dag då den åtgärd som talan grundas på utfördes.

Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

STADSBYGGNADSNÄMNDEN


Publicerad: