Kungörelse - Antagna detaljplaner 2021

Nedanstående detaljplaner, antagna av stadsbyggnadsnämnden har fått laga kraft till och med 2021-06-30.

 1. Detaljplan för del av Åsen 1:2 m.fl. (etapp 1), Övre Mariebo, antagen 2020-12-17 § 522. Laga kraft 2021-03-01
 2. Detaljplan för del av Hisingstorp1:1, Jönköping, antagen 2020-12-17 § 521. Laga kraft 2021-01-14
 3. Upphävande av del av detaljplan 06-NHJ-700 (EVI608) på fastighet Hedenstorp 1:18, Ulvstorp, antagen 2021-02-11 § 61. Laga kraft 2021-03-12
 4. Ändring av detaljplan 06-JÖS-378 för fastighet Klubban 3, Jönköping, antagen 2021-02-11 § 59. Laga kraft 2021-03-11.
 5. Ändring av detaljplan 06-JÖS-707 för fastighet Karlsborg 4-6 och Lutan 20, Jönköping, antagen 2021-02-11 § 60. Laga kraft 2021-03-11.
 6. Detaljplan för verksamheter på del av Hedenstorp 1:2 m.fl., Hedenstorp östra, antagen 2020-12-17 § 524. Laga kraft 24 mars 2021.
 7. Detaljplan för industri för Flahult 19:12 m.fl., Torsvik, antagen 2021-03-18 § 120. Laga kraft 2021-04-16
 8. Detaljplan för del av Hällstorp 1:20 m.fl., (Hovslätts ängar etapp 2), antagen 2020-09-17 § 383. Laga kraft 2021-05-06
 9. Ändring av stadsplan för kvarteret Storken å Kristinebergsområdet i Jönköping på fastighet Storken 15, antagen 2021-04-22 § 182. Laga kraft 2021-05-19
 10. Ändring av detaljplan för kv Hotellet 8, Jönköping, antagen 2021-04-22 § 181. Laga kraft 2021-05-19
 11. Detaljplan för Kortebo 2:113 m.fl., Kortebo, antagen 2020-06-11 § 273. Laga kraft 2021-05-25.


Enligt 14 kap plan – och bygglag (2010:900) (PBL) är kommunen skyldig att betala ersättning för skador som uppkommer till följd av beslut enligt denna lag. Vilka skador som är ersättningsgilla framgår av 14 kap 2-13 §§ PBL. Sådan talan om skada ska väckas inom två år från den dag då det beslut som talan grundas på fick laga kraft. Om det inte gäller skada hänförlig till ersättning i samband med myndighets tillträde (§2) eller ersättning när en detaljplan ändras eller upphävs (§8) för då ska talan väckas inom två år från den dag då den åtgärd som talan grundas på utfördes.


Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN

Publicerad: