Kungörelse bygglov

Stadsbyggnadsnämnden har mottagit nedanstående ansökningar som innehåller avvikelser från gällande detaljplan eller som ligger utanför planlagt område. Stadsbyggnadsnämnden har även beviljat nedanstående ansökningar.

Beviljade ansökningar

  • 2023-05-10 för tillbyggnad av enbostadshus (inglasning med uterum) på fastigheten SJÖÅKRA 1:32 (SJÖÅKRAVÄGEN 51). Diarienummer 2023-605.
  • 2023-05-10, för bygglov för uppsättande av skylt på affärs- och kontorshus på fastigheten CHARADEN 10. Diarienummer 2023-816.

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan överklaga skriftligt inom fyra veckor från att det kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Överklaganden som kommer in för sent avvisas enligt förvaltningslagen.

Läs mer under:

Överklaga ett beslut Öppnas i nytt fönster..

Handlingar finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun.