Kungörelse bygglov

Stadsbyggnadsnämnden har mottagit nedanstående ansökningar som innehåller avvikelser från gällande detaljplan eller som ligger utanför planlagt område. Stadsbyggnadsnämnden har även beviljat nedanstående ansökningar.

Inkomna ansökningar

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan lämna in synpunkter på ärendet.

  • 2023-03-14, för tillbyggnad av flerbostadshus (39st balkonger) på fastigheten FRANKRIKE 18. Diarienummer 2023-520.
    Åtgärden avviker från detaljplanen eftersom balkongerna på våning 1 (13st) är placerade över mark som ej får bebyggas. Balkongerna placeras närmre än 4,5 m från tomtgräns. Synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret senast 2023-06-05.
  • 2023-04-04, för uppställande av container för luftmätning - förlängning av tidsbegränsat bygglov 5 år på fastigheten VÄSTER 1:1. Diarienummer 2023-713.
    Åtgärden avviker från detaljplanen eftersom marken är markerad som allmän gata samt som gatuplantering och får därmed inte bebyggas. Synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret senast 2023-06-09.

Beviljade ansökningar

  • 2023-05-11, för uppsättande av skylt på hotell- och restaurangbyggnad på fastigheten HÄROLDEN 5. Diarienummer 2022-1978.
  • 2023-05-11, för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten STIGAMO 1:16. Diarienummer 2023-542.
  • 2023-05-11, för tillbyggnad av kontorsbyggnad på fastigheten VÅRDAREN 5. Diarienummer 2022-2422.
  • 2023-05-17, för nybyggnad av WC-modul (t.o.m. 2023-08-31) på fastigheten LILJEHOLMEN 2:1. Diarienummer 2023-789.

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan överklaga skriftligt inom fyra veckor från att det kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Överklaganden som kommer in för sent avvisas enligt förvaltningslagen.

Läs mer under:

Överklaga ett beslut Öppnas i nytt fönster..

Handlingar finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun.