Kungörelse bygglov

Stadsbyggnadsnämnden har beviljat nedanstående ansökningar.

Beviljade ansökningar

  • 2022-11-16 för anordnande av parkeringsplats på fastigheten ODALMANNEN 1. Diarienummer 2022-2260.
  • 2022-11-16 för uppställning av byggbodar (tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2023-05-31, förlängning av dnr 2021-3098) på fastigheten GÖTALAND 5. Diarienummer 2022-2227.

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan överklaga skriftligt inom fyra veckor från att det kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Överklaganden som kommer in för sent avvisas enligt förvaltningslagen.

Läs mer under:

Överklaga ett beslut Öppnas i nytt fönster.

Handlingar finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun.

Publicerad: