search
Sök
menu
Meny
Sök

Kungörelse bygglov

Stadsbyggnadsnämnden har mottagit nedanstående ansökningar som innehåller avvikelser från gällande detaljplan eller som ligger utanför planlagt område. Stadsbyggnadsnämnden har även beviljat nedanstående ansökningar.

Inkomna ansökningar

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan lämna in synpunkter på ärendet.

 • 2021-10-15, för nybyggnad av garage, komplementbyggnad till golfverksamhet samt tillbyggnad av golfstudio på fastigheten RYHOV 4:1. Diarienummer 2021-2549.
  Åtgärden avviker från detaljplanen på följande sätt: föreslagen byggnadsarea för garage, komplementbyggnad och tillbyggnad överskrider den högsta tillåtna byggnadsarean. Föreslagen byggnadshöjd för komplementbyggnad (3,55 m) samt för tillbyggnad (3,3 m) överskrider den högsta tillåtna byggnadshöjden (3 m). Synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret senast 2021-11-29.
 • 2021-10-26 för nybyggnad av parkeringsplats, sandficka och kärlskåp för avfallshantering på fastigheten VÅRDKASEN 1. Diarienummer 2021-2643.
  Åtgärden avviker från detaljplanen eftersom åtgärderna placeras på mark som inte får bebyggas. Synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret senast 2021-12-06.

Beviljade ansökningar

 • 2021-11-01, för tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad/byggbodar (t.o.m. 2024-06-12) på fastigheten TRÖSKVERKET 3. Diarienummer 2021-1683.
 • 2021-11-02 för ändrad användning av restaurang till kontor på fastigheten MARINEN 1. Diarienummer 2021-2582.
 • 2021-11-02 för tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av affärs- och kontorshus till skola på fastigheten MEDALJEN 9. Diarienummer 2021-1394.
 • 2021-11-04 för uppsättning av 2st skyltar på affärs- och kontorshus på fastigheten MARINEN 1. Diarienummer 2021-2698.
 • 2021-11-04 för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten FARKOSTEN 4. Diarienummer 2021-2495.
 • 2021-11-05 för nybyggnad av komplementbyggnad (sandficka) på fastigheten SANDSERYD 2:16. Diarienummer 2021-2593.
 • 2021-11-08 för inredande av ytterligare bostad i flerfamiljshus på fastigheten KNIVEN 4. Diarienummer 2021-1548.

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan överklaga skriftligt inom fyra veckor från att det kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Överklaganden som kommer in för sent avvisas enligt förvaltningslagen. Läs mer under Överklaga ett beslut Öppnas i nytt fönster..

Handlingar finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun.

Publicerad: