search
Sök
menu
Meny
Sök

Kungörelse bygglov

Stadsbyggnadsnämnden har mottagit nedanstående ansökningar som innehåller avvikelser från gällande detaljplan eller som ligger utanför planlagt område. Stadsbyggnadsnämnden har även beviljat nedanstående ansökningar.

Inkomna ansökningar

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan lämna in synpunkter på ärendet.

 • 2021-11-03, för tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar på fastigheten KORTEBO 4:9. Diarienummer 2021-2689.
  Åtgärden avviker från detaljplanen eftersom byggbodarna ligger närmre än 4,5 meter från tomtgräns (3,81 m). Synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret senast 2021-12-02.
 • 2021-11-11 för förlängning av tidsbegränsat bygglov (t.o.m. 2022-07-01) för nybyggnad av byggbodar på fastigheten ÖNSKEMÅLET 7. Diarienummer 2021-2765.
  Åtgärden avviker från detaljplanen eftersom åtgärderna delvis placeras på mark som inte får bebyggas samt i fastighetsgräns. Synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret senast 2021-12-08.

Beviljade ansökningar

 • 2021-11-08, för fasadändring av enbostadshus (samt anmälningspliktiga åtgärden ändring i bärande konstruktion) på fastigheten BERGET 1:251. Diarienummer 2021-2555.
 • 2021-11-09 för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten FARKOSTEN 3. Diarienummer 2021-2494.
 • 2021-11-10, för ändrad användning och inredande av ytterligare bostad i flerfamiljshus samt utvändig ändring på fastigheten ANKARET 11. Diarienummer 2021-607.
 • 2021-11-11, för uppsättande av skylt på kontorsbyggnad på fastigheten GAMEN 6. Diarienummer 2021-2525.
 • 2021-11-11, för uppsättande av 1 st fristående skylt på fastigheten BACKEN 1:1 Diarienummer 2021-2590.

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan överklaga skriftligt inom fyra veckor från att det kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Överklaganden som kommer in för sent avvisas enligt förvaltningslagen. Läs mer under Överklaga ett beslut Öppnas i nytt fönster..

Handlingar finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun.

Publicerad: