Kungörelse bygglov

Stadsbyggnadsnämnden har beviljat nedanstående ansökningar.

Beviljade ansökningar

  • 2023-01-10, för nybyggnad av pumpstation och T-stöd på fastigheten LJUNGARUM 1:1. Diarienummer 2022-2584.
  • 2023-01-10, för uppsättande av fristående skylt (tidsbegränsat t.o.m. 2025-02-28) på fastigheten ÖXNEHAGA 2:1. Diarienummer 2022-2509.

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan överklaga skriftligt inom fyra veckor från att det kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Överklaganden som kommer in för sent avvisas enligt förvaltningslagen.

Läs mer under:

Överklaga ett beslut Öppnas i nytt fönster.

Handlingar finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun.

Publicerad: