Kungörelse bygglov

Stadsbyggnadsnämnden har mottagit nedanstående ansökningar som innehåller avvikelser från gällande detaljplan eller som ligger utanför planlagt område. Stadsbyggnadsnämnden har även beviljat nedanstående ansökningar.

Beviljade ansökningar
  • 2023-01-19 för uppsättning av skyltar på affärs- och kontorshus på fastigheten GRANITEN 1. Diarienummer 2022-2648.
  • 2023-01-19 för bygglov för uppförande av bullerskärm på fastigheten ÖVERTAGET 1. Diarienummer 2022-2655.

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan överklaga skriftligt inom fyra veckor från att det kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Överklaganden som kommer in för sent avvisas enligt förvaltningslagen.

Läs mer under:

Överklaga ett beslut Öppnas i nytt fönster..

Handlingar finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun.

Publicerad: