search
Sök
menu
Meny
Sök

Kungörelse bygglov

Stadsbyggnadsnämnden har mottagit nedanstående ansökningar som innehåller avvikelser från gällande detaljplan eller som ligger utanför planlagt område. Stadsbyggnadsnämnden har även beviljat nedanstående ansökningar.

Inkomna ansökningar

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan lämna in synpunkter på ärendet.

  • 2022-05-31, för fasadändring av flerfamiljshus på fastigheten UNGDOMEN 12. Diarienummer 2022-1263.
    Åtgärden avviker från detaljplanen eftersom balkongerna delvis placeras på prickad mark. Synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret senast 2022-07-13.

Beviljade ansökningar

  • 2022-06-13 för utvändig ändring (inglasning av uterum) på fastigheten STIGAMO 1:25. Diarienummer 2022-1232.
  • 2022-06-15, för nybyggnad av komplementbyggnad samt fasadändring på fastigheten ÄNGLAKÖREN 6. Diarienummer 2022-885.
  • 2022-06-16, för nybyggnad av flerfamiljshus (55 lägenheter) på fastigheten HÄLSAN 5. Diarienummer BL 2021-3061.
  • 2022-06-17, för anordnande av solceller på flerfamiljshus på fastigheten LÄKAREN 4. Diarienummer 2022-1201.
  • 2022-06-17, för uppsättande av fristående byggskylt (tidsbegränsat t.o.m. 2022-12-01) på fastigheten KORTEBO 3:1. Diarienummer 2022-1193.

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan överklaga skriftligt inom fyra veckor från att det kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Överklaganden som kommer in för sent avvisas enligt förvaltningslagen.

Läs mer under:

Överklaga ett beslut Öppnas i nytt fönster.

Handlingar finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun.

Publicerad: