Kungörelse bygglov

Stadsbyggnadsnämnden har mottagit nedanstående ansökningar som innehåller avvikelser från gällande detaljplan eller som ligger utanför planlagt område. Stadsbyggnadsnämnden har även beviljat nedanstående ansökningar.

Inkomna ansökningar

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan lämna in synpunkter på ärendet.

  • 2022-08-19 för tidsbegränsat bygglov (t.o.m. 2027-12-31) för nybyggnad av vårdlokal på fastigheten ELEVEN 2. Diarienummer 2022-1686.
    Åtgärden avviker från detaljplanen eftersom ansökt byggnad placeras över fastighetsgräns, delvis på punktprickad mark och dels på mark avsedd för allmänt ändamål och dels på mark avsedd för tillhandahållande av drivmedel för motortrafikens behov eller annat därmed samhörigt ändamål. Synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret senast 2022-09-21.
  • 2022-08-23, för tidsbegränsat bygglov (t.o.m. 2027-09-01) för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten TORPA 2:1. Diarienummer 2022-1710.
    Åtgärden avviker från detaljplanen eftersom komplementbyggnaden placeras på mark avsedd för allmänna platser och avsedd för planteringar. Synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret senast 2022-09-21.

Beviljade ansökningar

  • 2022-08-22 för fasadändring av flerbostadshus (fönster, dörrar m.m.) på fastigheten ÖNSKEDRÖMMEN 21. Diarienummer 2022-1546.
  • 2022-08-25 för tidsbegränsat bygglov (t.o.m. 2024-08-31) för uppförande av anläggning (parkeringsplats) på fastigheten KORTEBO 4:9. Diarienummer 2022-1426.
  • 2022-08-26 för fasadändring av flerbostadshus på fastigheten HÄLSAN 4. Diarienummer 2022-1655.

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan överklaga skriftligt inom fyra veckor från att det kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Överklaganden som kommer in för sent avvisas enligt förvaltningslagen.

Läs mer under:

Överklaga ett beslut Öppnas i nytt fönster..

Handlingar finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun.

Publicerad: