Kungörelse bygglov

Stadsbyggnadsnämnden har mottagit nedanstående ansökningar som innehåller avvikelser från gällande detaljplan eller som ligger utanför planlagt område. Stadsbyggnadsnämnden har även beviljat nedanstående ansökningar.

Inkomna ansökningar

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan lämna in synpunkter på ärendet.

  • 2022-08-22, för Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (uterum) på fastigheten LEKERYD 3:24. Diarienummer 2022-1716.
    Åtgärden avviker från detaljplanen eftersom uterummet placeras på mark som inte får bebyggas (prickad mark). Synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret senast 2022-09-28.

Beviljade ansökningar

  • 2022-08-25, för anordnande av parkeringsplats (tidsbegränsat t.o.m. 2024-03-01) på fastigheten KORTEBO 3:1. Diarienummer 2022-1346.
  • 2022-08-25, för nybyggnad av garage på fastigheten KORTEBO 4:9. Diarienummer 2021-877.
  • 2022-08-25, för uppsättande av skylt på affärs- och kontorshus på fastigheten MARINEN 1. Diarienummer 2021-2641.

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan överklaga skriftligt inom fyra veckor från att det kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Överklaganden som kommer in för sent avvisas enligt förvaltningslagen.

Läs mer under:

Överklaga ett beslut Öppnas i nytt fönster..

Handlingar finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun.

Publicerad: