Kungörelse bygglov

Stadsbyggnadsnämnden har beviljat nedanstående ansökningar.

Beviljade ansökningar

  • 2022-12-28, för Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av kiosk, förrådsbod m.m. (förlängning av befintlig bygglov t.o.m. 2028-01-01) på fastigheten BARNARP 1:105. Diarienummer BL 2022-2340.
  • 2022-12-28, för uppsättande av två fristående skyltpelare på fastigheten VÄSTER 1:1. Diarienummer 2022-2483.
  • 2022-12-29 för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten BYMARKEN 2:1. Diarienummer 2022-2487.

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan överklaga skriftligt inom fyra veckor från att det kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Överklaganden som kommer in för sent avvisas enligt förvaltningslagen.

Läs mer under:

Överklaga ett beslut Öppnas i nytt fönster.

Handlingar finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun.

Publicerad: