Kungörelse bygglov

Stadsbyggnadsnämnden har mottagit nedanstående ansökningar som innehåller avvikelser från gällande detaljplan eller som ligger utanför planlagt område. Stadsbyggnadsnämnden har även beviljat nedanstående ansökningar.

Inkomna ansökningar

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan lämna in synpunkter på ärendet.

  • 2023-01-31, för bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten NORRAHAMMARS-ULVSTORP 1:7. Diarienummer 2023-219.
    Åtgärden avviker från områdesbestämmelserna eftersom åtgärden är placerad mindre än 4,5m (2m) från tomtgräns. Synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret senast 2023-04-05.
  • 2023-03-02, för anordnande av byggbodar (förlängning av tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2023-12-30) på fastigheten SLÅTTERKARLEN 4. Diarienummer 2023-419.
    Åtgärden avviker från detaljplanen eftersom byggbodarna är placerade på mark som inte får bebyggas, samt på område som endast får användas för bostadsändamål. Synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret senast 2023-04-05.

Beviljade ansökningar

  • 2023-03-08, för tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar (t.o.m. 2024-05-10) på fastigheten LYCKÅS 2:1. Diarienummer 2023-240.
  • 2023-03-09, för nybyggnad av kiosk samt läktare på fastigheten SÖDER 2:1. Diarienummer 2022-2661.

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan överklaga skriftligt inom fyra veckor från att det kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Överklaganden som kommer in för sent avvisas enligt förvaltningslagen.

Läs mer under:

Överklaga ett beslut Öppnas i nytt fönster..

Handlingar finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun.