Kungörelse bygglov

Stadsbyggnadsnämnden har mottagit nedanstående ansökningar som innehåller avvikelser från gällande detaljplan eller som ligger utanför planlagt område.

Inkomna ansökningar

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan lämna in synpunkter på ärendet.

  • 2022-08-31, för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten SLÖJDLÄRAREN 24. Diarienummer 2022-1767.
    Åtgärden avviker från detaljplanen eftersom uterummet delvis är beläget på mark som inte får bebyggas. Synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret senast 2022-11-23.
  • 2022-10-26, för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten BOTTNARYDS PRÄSTGÅRD 1:182. Diarienummer 2022-2241.
    Åtgärden avviker från detaljplanen eftersom transformatorstationen är placerad på allmän platsmark. Synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret senast 2022-11-23.

Handlingar finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun.

Publicerad: