search
Sök
menu
Meny
Sök

Kungörelse bygglov

Stadsbyggnadsnämnden har mottagit nedanstående ansökningar som innehåller avvikelser från gällande detaljplan eller som ligger utanför planlagt område. Stadsbyggnadsnämnden har även beviljat nedanstående ansökningar.

Inkomna ansökningar

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan lämna in synpunkter på ärendet.

 • 2021-10-08, för nybyggnad av fördelningsstation samt mur och plank på fastigheten ELVERKET 1. Diarienummer 2021-2514.
  Åtgärden avviker från detaljplanen på följande sätt: byggnaden placeras delvis på mark som ej får bebyggas, byggnaden kommer att placeras närmare tomtgräns än 4,5 m samt att den föreslagna byggnadshöjden (10,14 m) överskrider den högsta tillåtna byggnadshöjden (10 m). Synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret senast 2021-11-15.
 • 2021-10-11, för nybyggnad av vårdbyggnad på fastigheten ATTARP 2:167. Diarienummer 2021-2527.
  Åtgärden avviker från detaljplanen eftersom exploateringsgraden på 30% överstiger den tillåtna exploateringsgraden på 25%. Synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret senast 2021-11-17.
 • 2019-10-15 för nybyggnad av teknikbyggnad för vattenförsörjning på fastigheten HUSKVARNA 4:1. Diarienummer 2019-2082.
  Åtgärden avviker från detaljplanen eftersom byggnaden placeras på gata. Synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret senast 2021-11-23.

Beviljade ansökningar

 • 2021-10-21, för nybyggnad av utomhusscen, rivning av byggnad samt uppsättning av skylt på fastigheten FOLKETS PARK 1. Diarienummer 2021-2136.
 • 2021-10-24, för tillbyggnad av rad/kedjehus (inglasat uterum) på fastigheten FLAHULT 79:74. Diarienummer 2021-2394.
 • 2021-10-24, för tillbyggnad av rad/kedjehus (inglasat uterum) på fastigheten FLAHULT 79:74. Diarienummer 2021-2395.
 • 2021-10-25 för inredande av ytterligare bostad/lokal, rivning av komplementbyggnader samt fasadändring på fastigheten HÅLAN 10:15. Diarienummer 2021-1569.
 • 2021-10-28, för inredande av ytterligare bostad i flerfamiljshus, fasadändring och anläggande av parkeringsplatser på fastigheten FÄNRIKEN 6. Diarienummer 2021-1972.
 • 2021-10-28, för uppförande av mur på fastigheten BANKERYDS-TORP 1:1. Diarienummer 2021-2595.
 • 2021-11-01, för nybyggnad av komplementbyggnad med takterrass och skärmtak på fastigheten EKHAGEN 3:1. Diarienummer 2020-2323.

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan överklaga skriftligt inom fyra veckor från att det kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Överklaganden som kommer in för sent avvisas enligt förvaltningslagen. Läs mer under Överklaga ett beslut Öppnas i nytt fönster..

Handlingar finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun.

Publicerad: