Kungörelse bygglov

Stadsbyggnadsnämnden har mottagit nedanstående ansökningar som innehåller avvikelser från gällande detaljplan eller som ligger utanför planlagt område. Stadsbyggnadsnämnden har även beviljat nedanstående ansökningar.

Inkomna ansökningar

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan lämna in synpunkter på ärendet.

  • 2022-09-02 för bygglov för uppförande av plank på fastigheten STENSHOLM 1:627. Diarienummer 2022-1787.
    Åtgärden avviker från detaljplanen eftersom planket placeras på korsmark. Synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret senast 2022-10-12.

Beviljade ansökningar

  • 2022-09-15 för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig på fastigheten KAXHOLMEN 6:140. Diarienummer 2022-1335.
  • 2022-08-29 för nybyggnad av skärmtak på fastigheten NORRAHAMMARS-HÖKHULT 2:1. Diarienummer 2022-863.

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan överklaga skriftligt inom fyra veckor från att det kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Överklaganden som kommer in för sent avvisas enligt förvaltningslagen.

Läs mer under:

Överklaga ett beslut Öppnas i nytt fönster..

Handlingar finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun.

Publicerad: