search
Sök
menu
Meny
Sök

Kungörelse bygglov

Stadsbyggnadsnämnden har mottagit nedanstående ansökningar som innehåller avvikelser från gällande detaljplan eller som ligger utanför planlagt område. Stadsbyggnadsnämnden har även beviljat nedanstående ansökningar.

Inkomna ansökningar

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan lämna in synpunkter på ärendet.

  • 2021-12-17 för marklov för ändring av marknivå (anläggande av parkeringsplatser) på fastigheten KRONAN 8. Diarienummer 2021-3025.
    Åtgärden avviker från detaljplanen eftersom parkeringsplatserna och marknivån som ändras ligger på prickad mark, dvs mark som inte får bebyggas, samt är i tomtgräns. Synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret senast 2022-01-25.

Beviljade ansökningar

  • 2021-12-29 för utvändig ändring av affärs- och kontorshus på fastigheten FISKAREN 11. Diarienummer 2021-2808.

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan överklaga skriftligt inom fyra veckor från att det kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Överklaganden som kommer in för sent avvisas enligt förvaltningslagen. Läs mer under Överklaga ett beslut Öppnas i nytt fönster..

Handlingar finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun.

Publicerad: