search
Sök
menu
Meny
Sök

Kungörelse bygglov

Stadsbyggnadsnämnden har mottagit nedanstående ansökningar som innehåller avvikelser från gällande detaljplan eller som ligger utanför planlagt område. Stadsbyggnadsnämnden har även beviljat nedanstående ansökningar.

Inkomna ansökningar

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan lämna in synpunkter på ärendet.

  • 2021-12-20, för bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten HEDENSTORP 1:3. Diarienummer 2021-3039.
    Åtgärden avviker från detaljplanen genom placering av byggnad på naturmark. Synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret senast 2022-02-01.
  • 2021-05-24, för bygglov för anläggande av idrottsanläggning (padelbana) samt uppförande av 4st belysningsmaster på fastigheten ÖVERLÄRAREN 2. Diarienummer 2021-1216.
    Åtgärden avviker från detaljplanen genom placering av padelbana på område för allmänt ändamål. Synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret senast 2022-02-01.

Beviljade ansökningar

  • 2022-01-04, för utvändig ändring av flerfamiljshus på fastigheten HÄROLDEN 3. Diarienummer 2021-3011.
  • 2022-01-05, för nybyggnad av transformatorstation (Åsen 5) på fastigheten ÅSEN 1:2. Diarienummer 2021-3041.
  • 2022-01-07, för ändrad användning samt fasadändring av flerfamiljshus på fastigheten VENUS 1. Diarienummer 2021-2588.

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan överklaga skriftligt inom fyra veckor från att det kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Överklaganden som kommer in för sent avvisas enligt förvaltningslagen. Läs mer under Överklaga ett beslut Öppnas i nytt fönster..

Handlingar finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun.

Publicerad: