Kungörelse bygglov

Stadsbyggnadsnämnden har mottagit nedanstående ansökningar som innehåller avvikelser från gällande detaljplan eller som ligger utanför planlagt område. Stadsbyggnadsnämnden har även beviljat nedanstående ansökningar.

Inkomna ansökningar

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan lämna in synpunkter på ärendet.

  • 2023-01-24, för tillbyggnad av flerbostadshus på fastigheten VOLONTÄREN 1. Diarienummer 2023-160.
    Åtgärden avviker från detaljplanen genom placering på mark som inte få bebyggas. Synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret senast 2023-03-08.

Beviljade ansökningar

  • 2023-02-09, för tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av studentboende till kontor för Gränna Hemtjänst (t.o.m. 2032-10-27) på fastigheten GÖKEN 10. Diarienummer 2022-2043.
  • 2023-02-09, för bygglov för uppförande av plank på fastigheten TAXIN 2. Diarienummer 2022-2415.

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan överklaga skriftligt inom fyra veckor från att det kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Överklaganden som kommer in för sent avvisas enligt förvaltningslagen.

Läs mer under:

Överklaga ett beslut Öppnas i nytt fönster..

Handlingar finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun.