search
Sök
menu
Meny
Sök

Kungörelse bygglov

Stadsbyggnadsnämnden har mottagit nedanstående ansökningar som innehåller avvikelser från gällande detaljplan eller som ligger utanför planlagt område. Stadsbyggnadsnämnden har även beviljat nedanstående ansökningar.

Inkomna ansökningar

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan lämna in synpunkter på ärendet.

  • 2021-10-25, för tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av teknikbod (till och med 2026-01-01) på fastigheten STENSHOLM 1:425. Diarienummer 2021-2624.
    Åtgärden avviker från detaljplanen eftersom byggnaden är placerad på mark för allmän plats, natur samt 2,5 meter från tomtgräns. Synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret senast 2022-01-11.

Beviljade ansökningar

  • 2021-12-16 för bygglov för nybyggnad av garage och komplementbyggnader samt tillbyggnad av golfstudio på fastigheten RYHOV 4:1. Diarienummer 2021-2549.
  • 2021-12-20, för fasadändring av flerfamiljshus på fastigheten MASEN 2. Diarienummer 2021-2817.
  • 2021-12-20, för uppsättande av skylt på affärs- och kontorshus på fastigheten ASTERN 11. Diarienummer 2021-2860.
  • 2021-12-21 för bygglov för nybyggnad av cykelgarage och cykelparkering på fastigheten KORTEBO 3:1. Diarienummer 2021-2809.
  • 2021-12-21 för uppsättande av skylt på garage (tidsbegränsat till och med 2022-09-01) på fastigheten ÖVERTAGET 1. Diarienummer 2021-2837.
  • 2021-12-23 för utvändig ändring av flerfamiljshus (inglasning av balkonger) på fastigheten KUSKEN 1. Diarienummer 2021-1390.
  • 2021-12-23 för tillbyggnad av komplementbyggnad (förråd) på fastigheten VÅRDAREN 6. Diarienummer 2021-2929.

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan överklaga skriftligt inom fyra veckor från att det kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Överklaganden som kommer in för sent avvisas enligt förvaltningslagen. Läs mer under Överklaga ett beslut Öppnas i nytt fönster..

Handlingar finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun.

Publicerad: