search
Sök
menu
Meny
Sök

Kungörelse bygglov

Stadsbyggnadsnämnden har mottagit nedanstående ansökningar som innehåller avvikelser från gällande detaljplan eller som ligger utanför planlagt område. Stadsbyggnadsnämnden har även beviljat nedanstående ansökningar.

Inkomna ansökningar

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan lämna in synpunkter på ärendet.

  • 2022-05-24, för uppställning av valtält (tidsbegränsat t o m 2022-09-20) på fastigheten VALUTAN 14. Diarienummer 2022-1234.
    Åtgärden avviker från detaljplanen eftersom föreslagen byggnadshöjd 5,5 m överskrider den högsta tillåtna byggnadshöjden ( 1,5 m) samt placeras åtgärden på korsmark (mark får bebyggas med parkeringsdäck). Synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret senast 2022-06-24.

Beviljade ansökningar

  • 2022-05-31, för nybyggnad av flerfamiljshus (15 lgh) på fastigheten ATTARP 2:425. Diarienummer 2022-544.
  • 2022-06-01, för nybyggnad av teknikbod på fastigheten GRÄSTORP 1:1. Diarienummer 2022-1205.
  • 2022-06-01 för uppsättande av fristående skylt på fastigheten TRUCKEN 1. Diarienummer 2022-741.
  • 2022-06-02, för nybyggnad av ny teknikbod intill befintlig mobilmast på fastigheten GRÄSTORP 1:1. Diarienummer 2022-1243.

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan överklaga skriftligt inom fyra veckor från att det kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Överklaganden som kommer in för sent avvisas enligt förvaltningslagen.

Läs mer under:

Överklaga ett beslut Öppnas i nytt fönster..

Handlingar finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun.

Publicerad: