Kungörelse bygglov

Stadsbyggnadsnämnden har mottagit nedanstående ansökningar som innehåller avvikelser från gällande detaljplan eller som ligger utanför planlagt område.

Inkomna ansökningar

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan lämna in synpunkter på ärendet.

  • 2022-08-26, för uppsättande av fristående byggskylt (tidsbegränsat bygglov) på fastigheten HUSKVARNA 4:1. Diarienummer 2022-1729.
    Åtgärden avviker från detaljplanen eftersom området är allmänt ändamål, parkmark. Synpunkter ska skriftligen ha kommit in till stadsbyggnadskontoret senast 2022-09-26.

Handlingar finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun.

Publicerad: