search
Sök
menu
Meny
Sök

Kungörelse bygglov

Stadsbyggnadsnämnden har mottagit nedanstående ansökningar som innehåller avvikelser från gällande detaljplan eller som ligger utanför planlagt område. Stadsbyggnadsnämnden har även beviljat nedanstående ansökningar.

Inkomna ansökningar

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan lämna in synpunkter på ärendet.

  • 2022-04-08, för nybyggnad av skärmtak på fastigheten NORRAHAMMARS-HÖKHULT 2:1. Diarienummer 2022-863.
    Åtgärden avses utföras utanför detaljplanerat område. Synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret senast 2022-08-14.

Beviljade ansökningar

  • 2022-06-16, för tillbyggnad av komplementbyggnad (förråd till kyrka) på fastigheten SLÄGGAN 8. Diarienummer 2022-1126.
  • 2022-07-04, för uppställning/uppsättning av valtält (tidsbegränsat t o m 2022-09-20) på fastigheten VALUTAN 14. Diarienummer 2022-1234.
  • 2022-07-06, fasadändring samt anmälningspliktiga åtgärder (ändring av planlösning och ventilation) av skola på fastigheten PILTEN 13. Diarienummer 2022-1188.
  • 2022-07-06, för nybyggnad av toalettbyggnad samt rivning av befintlig toalettbyggnad på fastigheten BOSGÅRD 2:2. Diarienummer 2022-1130.
  • 2022-07-08, för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad samt mur och plank samt komplementbyggnad på fastigheten BANKERYDS-TORP 1:369. Diarienummer 2022-1264.

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan överklaga skriftligt inom fyra veckor från att det kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Överklaganden som kommer in för sent avvisas enligt förvaltningslagen.

Läs mer under:

Överklaga ett beslut Öppnas i nytt fönster..

Handlingar finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun.

Publicerad: