search
Sök
menu
Meny
Sök

Kungörelse bygglov

Stadsbyggnadsnämnden har mottagit nedanstående ansökningar som innehåller avvikelser från gällande detaljplan eller som ligger utanför planlagt område. Stadsbyggnadsnämnden har även beviljat nedanstående ansökningar.

Inkomna ansökningar

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan lämna in synpunkter på ärendet.

  • 2022-02-01, för tillbyggnad av flerfamiljshus samt inredning av vind (3 lägenheter) på fastigheten STÄMJÄRNET 5. Diarienummer 2022-244.Synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret senast 2022-08-10.
    Åtgärden avviker från detaljplanen eftersom byggnadshöjden överskrids med 1,3 m, d.v.s. 8,9 m i byggnadshöjd mot tillåtna 7,6 m. Åtgärden avviker även från detaljplanen eftersom vinden inreds till mer än en tredje-del av sin yta

Beviljade ansökningar

  • 2022-07-12, för nybyggnad av väderskydd på fastigheten ROSENLUND 3:2. Diarienummer 2022-1154.
  • 2022-07-15, för utvändig ändring av flerbostadshus (inglasning av balkong) på fastigheten KRONAN 11. Diarienummer 2022-1181.

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan överklaga skriftligt inom fyra veckor från att det kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Överklaganden som kommer in för sent avvisas enligt förvaltningslagen.

Läs mer under:

Överklaga ett beslut Öppnas i nytt fönster..

Handlingar finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun.

Publicerad: