Kungörelse bygglov

Stadsbyggnadsnämnden har mottagit nedanstående ansökningar som innehåller avvikelser från gällande detaljplan eller som ligger utanför planlagt område. Stadsbyggnadsnämnden har även beviljat nedanstående ansökningar.

Inkomna ansökningar

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan lämna in synpunkter på ärendet.

 • 2022-11-24, för ändrad användning av kontorsbyggnad till barnomsorg på fastigheten KUSKEN 1. Diarienummer 2022-2448.
  Åtgärden avviker från detaljplanen då föreskrivet användningssätt är bostad- och handelsändamål. Synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret senast 2023-03-14.
 • 2023-02-08, för tillbyggnad av omklädningsbyggnad (golfbilsgarage) på fastigheten RYHOV 4:1. Diarienummer 2023-279.
  Åtgärden avviker från detaljplanen eftersom 79 kvm av tillbyggnaden placeras på korsmark, vilket överskrider den största tillåtna byggnadsarean för komplementbyggnader (20 kvm). Synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret senast 2023-03-15.

Beviljade ansökningar

 • 2023-02-21, för utvändig ändring av flerbostadshus (inglasning av balkong) på fastigheten MARINEN 3. Diarienummer 2023-190.
 • 2023-02-22, för utvändig ändring av flerbostadshus (inglasning av balkong) på fastigheten DUNDRET 10. Diarienummer 2023-255.
 • 2023-02-23, för tillbyggnad av båthus på fastigheten GRANBÄCK 2:5. Diarienummer 2022-2346.
 • 2023-02-24, för utvändig ändring av flerbostadshus (inglasning av balkong) på fastigheten ELDSJÄLEN 5. Diarienummer 2023-267.
 • 2023-02-24, för utvändig ändring av flerbostadshus (inglasning av balkong) på fastigheten VITLINGEN 2. Diarienummer 2023-272.

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan överklaga skriftligt inom fyra veckor från att det kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Överklaganden som kommer in för sent avvisas enligt förvaltningslagen.

Läs mer under:

Överklaga ett beslut Öppnas i nytt fönster..

Handlingar finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun.