Kungörelse bygglov

Stadsbyggnadsnämnden har mottagit nedanstående ansökningar som innehåller avvikelser från gällande detaljplan eller som ligger utanför planlagt område. Stadsbyggnadsnämnden har även beviljat nedanstående ansökningar.

Beviljade ansökningar

  • 2023-03-01 för Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (inglasning av balkong) på fastigheten VITLINGEN 2. Diarienummer 2023-208.
  • 2023-03-03 för Bygglov för uppställning av toalett för bussförare (tidsbegränsat t.o.m. 2024-02-29) på fastigheten SAMSET 3:1. Diarienummer 2022-2637.
  • 2023-03-03 för Bygglov för uppställning av toalett för bussförare (tidsbegränsat t.o.m. 2024-02-29) på fastigheten TAHE 1:4. Diarienummer 2022-2636.

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan överklaga skriftligt inom fyra veckor från att det kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Överklaganden som kommer in för sent avvisas enligt förvaltningslagen.

Läs mer under:

Överklaga ett beslut Öppnas i nytt fönster..

Handlingar finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun.