Kungörelse miljöskyddsärende

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har mottagit en anmälan från Jönköping Energi AB som avser starta miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Anmälan avser förbränning.

Inkommen anmälan

Jönköpings Energi AB har till miljö- och hälsoskyddsnämnden i Jönköpings kommun anmält att man avser att starta miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 6 § miljöbalken. Anmälan avser anläggning för förbränning, verksamhetskod 40.60 C, enligt 21 kap 11 § miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251).
Bygglov beviljades av Stadsbyggnadsnämnden 2022-08-25 (§ 319).

  • Platsen för verksamheten är Bottnaryds Prästgård 1:69 i Jönköpings kommun.

Du som är berörd sakägare, boende kan lämna in synpunkter på ärendet. Handlingen finns att läsa på Miljö- och hälsoskyddskontoret, Trädgårdsgatan 5 Jönköping. Yttranden kan skickas per brev till Miljö- och hälsoskyddskontoret, 551 89 Jönköping eller e-post; miljo@jonkoping.se

  • Synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Miljö- och hälsoskyddskontoret senast 2023-04-18.
    Ange diarienummer 2023-991.