Laga kraft, Ändring av detaljplan för Balder 18 och 19, Huskarna, Jönköpings kommun

Ändring av detaljplanen för Balder 18 och 18, antogs i stadsbyggnadsnämnden 17 november 2022 och fick laga kraft 15 december 2022.

Ersättning för skador på grund av detaljplan

Enligt 14 kap plan – och bygglag (2010:900) (PBL) är kommunen skyldig att betala ersättning för skador som uppkommer till följd av beslut enligt denna lag. Vilka skador som är ersättningsgilla framgår av 14 kap 2-13 §§ PBL. Sådan talan om skada ska väckas inom två år från den dag då det beslut som talan grundas på fick laga kraft. Om det inte gäller skada hänförlig till ersättning i samband med myndighets tillträde (§2) eller ersättning när en detaljplan ändras eller upphävs (§8) för då ska talan väckas inom två år från den dag då den åtgärd som talan grundas på utfördes.

Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare

 

Publicerad: