Laga kraft, Detaljplan för Hedenstorp 1:18 m.fl., Ulvstorp

Detaljplan för Hedenstorp 1:18 m.fl., fick laga kraft 23 augusti 2021.

Ersättning för skador på grund av detaljplan

Enligt 14 kap plan – och bygglag (2010:900) (PBL) är kommunen skyldig att betala ersättning för skador som uppkommer till följd av beslut enligt denna lag. Vilka skador som är ersättningsgilla framgår av 14 kap 2-13 §§ PBL. Sådan talan om skada ska väckas inom två år från den dag då det beslut som talan grundas på fick laga kraft. Om det inte gäller skada hänförlig till ersättning i samband med myndighets tillträde (§2) eller ersättning när en detaljplan ändras eller upphävs (§8) för då ska talan väckas inom två år från den dag då den åtgärd som talan grundas på utfördes.

Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare

Publicerad: