search
Sök
menu
Meny

Samråd, Ändring av detaljplan EII169 för fastighet Klubban 3, Jönköpings kommun

Ändring av detaljplanen syftar till att medge inredning av vind för bostadsändamål. Därtill är syftet med ändringen att bevara aktuell byggnads arkitektur och värden. Ambitionen är att stärka riksintresset för kulturmiljö på Söder.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Klubban 3. Gällande detaljplan medger inte vindsinredning för bostadsändamål varför lämplighet prövas genom ändring av detaljplanen.

Vindsinredning innebär tillskott av takkupor som medför förändringar i taklandskapet. Bestämmelser har tagits fram i syfte att genomförandet ska ske med hänsyn och anpassning till stadsbild och kulturmiljö. Genom möjligheten att inreda vind för bostadsändamål inom dessa fastigheter kan sammanlagt ca fyra nya smålägenheter uppföras.

Samråd

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd under perioden 17 juni – 10 augusti 2020 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 08:00-16.00

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 10 augusti 2020. Ange diarienummer 2020:236 vid ev yttrande. Lämna ditt yttrande antingen via det digitala formuläret nedan, via epost till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress. Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Vid risk för planskada ska krav på ersättning framgå i ett samrådsyttrande.

Publicerad: 2020-06-29 14.28