Samråd, Ändring av detaljplan för Hyltena 1:98 (Moliden)

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra en mer sammanhängande industrifastighet genom att planlägga gatu- och naturmark inom planområdets centrala delar till förmån för industrimark.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Hyltena 1:98. Ändringen syftar till att i huvudsak ersätta tidigare planlagd gatu- och naturmark i planområdets centrala delar till förmån för mer sammanhängande industrimark. Med ändringen har en ny markhöjdsättning föreslagits vilket föranleder krav om ny dagvattenhantering inom planområdet med tillhörande drift- och skötselvägar. Till följd av den nya markhöjdsättningen krävs en pumpstation inom planområdet utmed Lovsjövägen. Tidigare förslagen trevägskorsning ersätts så att Lovsjövägen förblir huvudled igenom planområdet. Under genomförandeskedet har Miljö- och hälsoskyddskontoret genomfört ytterligare miljötekniska utredningar med hänsyn till påträffade markföroreningar och konstaterat att det förekommer fler markföroreningar än tidigare befarat. Gällande planbestämmelse om villkorat startbesked för byggnation utökas och omfattar även för de nya påträffade punktkällorna.

Ändringen av detaljplanen är förenlig med gällande detaljplans syfte om planläggning av industrimark och de ändringar som föreslås bedöms inte vara väsentligt intresse för allmänheten.

Samråd

Ändring av detaljplanen finns i kommunens utställningshall under hela samrådstiden, 23 september-21 oktober 2022, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping, öppet: kl. 08:00-17:00 samt på kommunens webbplats: www.jonkoping.se/moliden. Synpunkter lämnas skriftligen till stadsbyggnadsnämnden senast den 21 oktober då samrådet slutar.

Synpunkter

Eventuella synpunkter ska komma in skriftligen till Stadsbyggnadsnämnden senast 21 oktober 2022. Ange diarienummer 2021:486 om du skickar in ett yttrande.

Lämna ditt yttrande via det digitala formuläret nedan, via e-post till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress.

Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Publicerad: