search
Sök
menu
Meny

Samråd - Detaljplan för Åsen 1:2 m.fl, Jönköpings kommun.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten och lämpligheten för bostadsändamål, vård och omsorgsboende, skola, idrottsanläggning och centrumverksamhet samt bebyggelsens omfattning och utformning.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för  fastigheten Åsen 1:2 m.fl. Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten och lämpligheten för bostadsändamål, vård och omsorgsboende, skola, idrottsanläggning och centrumverksamhet samt bebyggelsens omfattning och utformning. Infrastruktur som gator och gång- och cykelvägar samt teknisk infrastruktur som vatten och avlopp och el ingår i prövningen. Syftet med detaljplanen är även att pröva möjlighet och lämplighet för natur- och parkområden.

Stadsbyggnadsnämnden finner att utifrån dagens kännedom av projektets omfattning så kommer genomförandet av detaljplanen inte att medföra en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap§11-18 miljöbalken (1998:808).

Förslaget avviker inte från gällande översiktsplan.

Samråd

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd under perioden 29 maj - 30 augusti 2019 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: måndag-fredag kl. 08:00 - 16.00.

Allmänt samrådsmöte

Datum: 12 juni 2019
Tid: kl. 18:30
Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 30 augusti 2019. Ange diarienummer Stbn/2017:75. Adress: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.


Publicerad: 2019-05-28 16.49