Samråd, Detaljplan för bostäder på Pilten 15, Söder, Jönköping

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för byggnation av nytt flerbostadshus inrymmandes cirka 40-50 lägenheter.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Pilten 15. Planområdet ligger i stadsdelen Söder ca 1 km sydväst om centrala Jönköping och i nära angränsning till Bäckadalsgymnasiet. Syftet med detaljplanen är att planlägga fastigheten för bostadsändamål samt kontorsändamål. Planförslaget innebär att detaljplanen, om den får laga kraft, möjliggör byggnation av ett nytt flerbostadshus inom planområdets södra del i 6-7 våningar.

Samråd

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd under perioden 7 december 2022 – 8 februari 2023 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 08:00 – 17:00.

Webbsänt samrådsmöte

Ett webbsänt samrådsmöte kommer hållas måndagen den 19 december, kl. 11.00. Länk till sändningen kommer på denna undersida (www.jonkoping.se/pilten Länk till annan webbplats.) ett par timmar innan start. Du kan se sändningen i din dator, mobil eller surfplatta med internetuppkoppling och kommer vara tillgänglig att se under hela samrådstiden. Under sändningen kommer tillfälle ges att i en livechatt ställa frågor om planförslaget. Frågor ställda i livechatten är inte formella synpunkter utan behöver lämnas in skriftligen. För mer information se stycket med underrubrik ”Synpunkter”.

Det webbsända samrådsmötet kommer att sändas:

Datum: 19 december 2022
Tid: kl. 11:00
Plats: www.jonkoping.se/pilten

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 8 februari januari 2023. Ange diarienummer 2017:90 vid ev yttrande. Lämna ditt skriftliga yttrande antingen via:

  • det digitala formuläret nedan
  • epost till: stadsbyggnad@jonkoping.se
  • post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress. Den som inte har framfört sina synpunkter skriftligen under samrådstiden eller senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Publicerad: