search
Sök
menu
Meny

Samråd, Detaljplan för Charaden 10 m.fl., Kålgården, Jönköpings

Syfte med detaljplanen är att planlägga för en tätare kvartersstad med blandad användning samt att planlägga John Bauersgatan för att fördela befintlig trafik och minska belastning på Odengatan och Teaterrondellen.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Charaden 10 m.fl.

Planen syftar till att planlägga för att skapa en tätare kvartersstad med blandade användningar i form av bl.a. skola, bostäder, centrumverksamhet, icke störande verksamheter samt park.

Planen syftar även till att planlägga John Bauersgatan för att fördela den befintliga trafiken och därmed minska trafikbelastningen på Odengatan och Teaterrondellen i dess förlängning.

Stadsbyggnadsnämnden finner att utifrån dagens kännedom av projektets omfattning så kommer genomförandet av detaljplanen inte att medföra en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap § 11-18 miljöbalken (1998:808).

Förslaget avviker inte från gällande översiktsplan.

Samråd

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd under perioden 13 maj – 30 september 2020 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 08:00-17.00 (08:00-16:00 i juni-augusti).

Samrådsmöte

På grund av dagsläget med Coronaviruset är den preliminära planen att hålla ett allmänt samrådsmöte först efter sommaren. Jönköpings kommun följer aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och är läget detsamma efter sommaren kommer andra alternativ för samråd att erbjudas. Information om datum, klockslag och plats kommer att meddelas separat.

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 30 september 2020. Ange diarienummer 2016:165 vid ev yttrande. Lämna ditt yttrande antingen via det digitala formuläret via länken nedan, via epost till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress. Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Vid risk för planskada ska krav på ersättning framgå i ett samrådsyttrande.


Publicerad: 2020-06-29 15.02