search
Sök
menu
Meny
Sök

Samråd, Detaljplan för del av Kortebo 4:9 och 3:1, Jönköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation av lokaler för handelsverksamhet och centrumverksamhet.

Förslag till detaljplan för del av Kortebo 4:9 och 3:1 är nu ute på samråd. Området ligger inom stadsdelen Kortebo väster om bostadsområdet Strandängen och utmed järnvägssträckningen Jönköpingsbanan. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation av lokaler för handelsverksamhet och centrumverksamhet.

Förslaget till detaljplan avviker inte från översiktsplanen.

Kommunen bedömer att genomförandet av planen inte innebär en betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i PBL och MB, därför har en MKB inte upprättats. Planförslaget drivs med utökat förfarande.

Samråd

Planhandlingarna finns tillgängliga fram till den 30 september 2022 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping, öppet på vardagar 8 – 16. eller på hemsidan. För eventuella frågor och beställning av extra handlingar kontakta planavdelningen, tel.10 53 35 eller e-post: fragaplan@jonkoping.se.

Digitalt presentation av planförslaget

En presentation av planförslaget kommer finnas tillgänglig via www.jonkoping.se/kortebobutik från den 6 juli 2022 kl. 12:00.

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 30 september 2022. Ange diarienummer 2020:177 vid ev. yttrande. Lämna ditt yttrande antingen via det digitala formuläret nedan, via epost till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress. Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.


Publicerad: