Samråd, Detaljplan för Mjälaryd 3:87, Tenhult, Jönköpings kommun

Planens huvudsakliga syfte att planlägga för industri- och verksamhetsändamål samt planlägga befintliga bostäder och förskolor.

Förslag till detaljplan för skola, vård, bostäder och verksamheter på del av Mjälaryd 3:87 m.fl. är nu ute på samråd. Planområdet ligger i Mjälaryd ca 1 km nordväst om Tenhults centrum. Syftet med detaljplanen är att planlägga mark för industri- och verksamhetsändamål, planlägga befintligt flerbostadshus för bostadsändamål samt planlägga två befintliga förskolor för skoländamål och vård för att möjliggöra en ändrad användning i framtiden om så krävs. Detaljplanen syftar även till att planlägga vägreservat för att möjliggöra en framtida förlängning av Verkstadsvägen vidare västerut ifall det på längre sikt blir aktuellt med ett anläggande av planerad förbifart väster om Tenhult.

Förslaget till detaljplan avviker inte från översiktsplanen.

Kommunen bedömer att genomförandet av planen inte innebär en betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i PBL och MB, därför har en MKB inte upprättats. Planförslaget drivs med utökat förfarande.

Samråd

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd under perioden 6 juli – 30 september 2022 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 08:00 -16.00.

Digital presentation av planförslaget

En presentation av planförslaget kommer finnas tillgänglig via www.jonkoping.se/mjalaryd från den 6 juli 2022 kl. 12:00.

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 30 september 2022. Ange diarienummer 2017:45 vid ev. yttrande. Lämna ditt yttrande antingen via det digitala formuläret via länken nedan, via epost till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress. Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Publicerad: