search
Sök
menu
Meny
Sök

Samråd, Detaljplan för Övermannen 20 m.fl., Råslätt

Syftet med detaljplanen är pröva möjligheten att planlägga för nya bostäder, verksamheter och parkering samt pröva bebyggelsens omfattning och utformning utifrån planprogrammets riktlinjer. I prövningen ingår även planläggning av allmänna platser så som gator, torg och gång- och cykelvägar samt teknisk infrastruktur.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Övermannen 20 m.fl. Ett genomförande av detaljplanen innebär att befintlig verksamhetsbyggnad rivs och ny bebyggelse tillförs. Exploateringen innebär även att fastigheten får en ökad exploatering då bebyggelsen går från gräsytor och låg bebyggelse till bebyggelse i maximalt sex våningar. Detaljplanen innebär att det tillförs en blandad bebyggelse med verksamheter i bottenplan vilket bidrar till en mer levande stadsdel under alla dygnets timmar. Bebyggelsen placeras intill gatan för att tydligt definiera gaturummen och entréer förläggs mot gatan vilket bidrar till ökat liv och rörelse längs stråken.

Planområdet omfattas av Planprogram för Råslätt som har utrett och visar lämpliga förtätningar i Råslätt med bland annat hänsyn till de kulturhistoriska värdena.

Samråd

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd under perioden 15 december 2021 – 28 februari 2022 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 07.45-17.00.

Webbsänt samrådsmöte

Ett webbsänt samrådsmöte kommer hållas den 18 januari 2022, kl. 17:30. Länk till sändningen kommer på den här sidan ett par timmar innan start. Du kan se sändningen i din dator, mobil eller surfplatta med internetuppkoppling. Sändningen går att se i efterhand under minst två veckor.

Synpunkter

Eventuella synpunkter ska komma in skriftligen till Stadsbyggnadsnämnden senast den 28 februari 2022. Ange diarienummer 2021:368 vid ev yttrande.

Lämna ditt yttrande antingen via det digitala formuläret nedan, via epost till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress. Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Publicerad: