search
Sök
menu
Meny
Sök

Samråd, Detaljplan för Preussen 20, Bäckalyckan, Jönköpings kommun

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för byggnation av bostäder.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Preussen 20. Detaljplanens syfte är att ändra nuvarande markanvändning för att möjliggöra bostadsbebyggelse i kvartersstruktur. Trots att bostäder är det huvudsakliga syftet med detaljplanen ska bottenvåningar förberedas för att kunna omvandlas till centrumändamål, till exempel butik eller café.

Samråd

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd under perioden 15 december 2021 – 24 februari 2022 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 07.45-17.00.

Allmänt digitalt samrådsmöte

Datum: 26 januari 2022
Tid: kl. 18:00
Plats: Digitalt via länk på www.jonkoping.se Länk till annan webbplats. (sök på detaljplanens namn, Preussen 20).

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 24 februari 2022. Ange diarienummer 2017:98 vid ev. yttrande. Lämna ditt yttrande antingen via det digitala formuläret nedan, via epost till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress. Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Publicerad: