Samråd, Detaljplan för Union 2 och 14, Huskvarna

Planens huvudsakliga syfte är att ändra användningen i kvarteret från allmänt ändamål till bostäder och centrumverksamhet samt att se över hur hela kvarteret bör utvecklas på sikt.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Union 2 och 14. Detaljplanens syfte är att ändra användningen i kvarteret från allmänt ändamål till bostäder och centrumverksamhet samt att se över hur hela kvarteret bör utvecklas på sikt den dag man inte vill ha kvar de befintliga byggnaderna i norra delen. Det är också av stor vikt att kulturhistoriska värden på de befintliga byggnaderna på Union 2 beaktas.

Samråd

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd under perioden 15 mars – 5 maj 2023 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 08:00-17.00.

Öppet hus och utställning av planförslag

Datum: 13 april, 2023
Tid: kl. 17.00 – 19.00
Plats: F.d. Handelsbankens lokaler, Erik Dahlbergsgatan 18, 561 32 Huskvarna

En digital presentation av planförslaget kommer att publiceras här inför öppet hus.

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 5 maj 2023. Ange diarienummer 2018:313 vid ev yttrande. Lämna ditt skriftliga yttrande antingen via:

  • det digitala formuläret nedan
  • epost till: stadsbyggnad@jonkoping.se
  • post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress. Den som inte har framfört sina synpunkter skriftligen under samrådstiden eller senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.