Samråd,Detaljplan för Vårdaren 8, Rosenlund, Jönköpings kommun

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för byggnation av bostäder.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Vårdaren 8. Detaljplanens huvudsakliga syfte är att ändra nuvarande markanvändning och möjliggöra för bostadsbebyggelse på Vårdaren 8. Förslaget innebär en rivning av befintliga byggnader, som till stor del står tomma idag. Exploateringen kommer bidra till en stor förändring gentemot dagsläget med tillskapandet av ca 250 bostäder.

Samråd

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd under perioden 2 februari – 31 mars 2023 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 8.00-17.00.

Öppet hus

Datum: 2 mars, 2023
Tid: kl. 18.00 – 20.00
Plats: Rosensalen vid Rosenlunds Vårdcentral, Hermansvägen, 554 53 Jönköping.

En digital presentation av planförslaget kommer att publiceras här inför öppet hus.

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 31 mars 2023. Ange diarienummer 2018:117 vid yttrande. Lämna ditt yttrande antingen via det digitala formuläret via länken nedan, via epost till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress. Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter under samrådstiden eller senast under granskningstiden, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.